Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT)

Arka Plan

Türkiye ekonomisi açısından tarım sektörü, üretim yönlü gayri safi yurtiçi hasıla hesabı paralelinde toplam GSYH’nın yüzde 7’sini; toplam ulusal istihdamın ise yaklaşık yüzde 20’lik bir kısmını açıklamaktadır. Söz konusu oranlara makroekonomik perspektifte ulusal değer zinciri yaklaşımıyla; lojistik, nakliye, tarım makine ve ekipmanları, zirai ilaç ve kimya, gıda imalat sanayi, gıda ticareti ve tarım-gıda temelli hizmetler sektörü dahil edildiğinde ise, doğrudan veya dolayı olarak tarım ve tarıma dayalı endüstrilerin genel ekonomi içerisindeki katma değerinin yüzde 35’in üzerinde olduğu ve bunun ulusal istihdamın yüzde 40’ını açıkladığı görülmektedir. Sadece bu oranlar bile, tarım sektörünü bütüncül bir yaklaşımla ele alan politika yapıcılığının ne denli önemli olduğunu izahtan vareste bir şekilde ortaya koymaktadır. Zaten, ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve sosyal refahın artırılması bağlamında, tarım ve tarıma dayalı sanayilerde etkinliğin ve katma değerli üretimin güçlendirilmesi, ulusal bir politika önceliği olarak, temel politika dokümanlarında yer almış bulunmaktadır. Söz konusu hedefin gerçekleştirilebilmesi, üretim ve değer zincirinin bütün aşamalarını holistik bir yaklaşımla ele alan bir politika yapıcılığını zaruri kılmaktadır. Ancak söz konusu alanlarda ülkemizde, ilgili bütün kesimleri kapsayıcı ve ulusal karar alma süreçlerine katkı sağlayacak sivil bir politika yapıcılığı (savunuculuğu) perspektifinin mevcut bulunmadığı görülmektedir.

Kuruluş Felsefemiz

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) tarım ve gıda politika yapıcılarının, karar alıcıların bilgi ve veri ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş bir sivil toplum inisiyatifidir. Kuruluş sürecinin ilk aşamasında, gönüllülük ve katılımcılık esasları dahilinde, sivil bir platform olarak doğan GİFT, paydaşların talep ve beklentileri paralelinde organik bir büyüme süreci sonucunda dernek tüzel kişiliğine kavuşmuş bir düşünce kuruluşudur. GİFT, çalışmalarını ilgili bütün tarafları kapsayacak şekilde, uluslararası kabul görmüş, bilime ve veriye dayalı politika enstrümanlarını kullanarak yürütmektedir.

Misyonumuz

Çok yönlü, bütüncül ve kapsayıcı bir bakış açısı ve sivil diyalog perspektifi ile faaliyet alanlarında veri ve bilgiye dayalı politika alternatifleri üreterek, tarafsız bir sivil toplum inisiyatifi olarak, ulusal karar alma ve politika yapım süreçlerine katkı sağlayan öncü bir düşünce kuruluşu olmaktır.

Vizyonumuz

Öngörülebilir, uzun vadeli, veri, bilgi ve katılımcılık esaslı tarım ve gıda politikalarının oluşumuna katkıda bulunmaktır.

Değerlerimiz

Kapsayıcılık: GİFT yürütmekte olduğu çalışmalarda ilgili bütün kesimleri sürece dahil etmeyi hedefler.
Tarafsızlık: GİFT hiçbir çıkar grubunun, politik görüşün veya ideolojinin temsilcisi veya sözcüsü değildir.
Bütünsellik: GİFT yürütmekte olduğu çalışmalarda ulusal değer zincirini esas alan makro bir bakış açısına sahiptir.
Şeffaflık: GİFT elde ettiği mali kaynaklar ve harcamalar konusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alır.
Sonuç Odaklılık: GİFT faaliyet alanında sorunların çözüm önerileri ve politika alternatifleriyle birlikte ele alındığı ve politika yapıcılığı için veri ve bilgi üretimini esas alan bir platformdur.